Omgaan met klimaatverandering

De ondergrond herbergt een deel van de oplossingen waarmee we in Nederland klimaatverandering kunnen tegengaan, of ons kunnen aanpassen aan de gevolgen ervan. GDN doet onderzoek naar de voorwaarden voor die oplossingen en de consequenties ervan voor ons energiesysteem, grondwater en bouwen.

Duurzaam gebruik van de ondergrond via 3D-kartering

Door klimaatverandering verandert de maatschappelijke behoefte ten aanzien van het gebruik van de ondergrond. De bijdrage van de Geologische Dienst Nederland heeft daarmee dan ook een nieuwe richting gekregen. De grote hoeveelheden gegevens van de ondergrond waarover we beschikken vanwege onze wettelijke rol in de Basisregistratie Ondergrond en de Mijnbouwwet, gebruiken wij om via 3D-kartering te komen tot modellen die nieuwe inzichten geven in het duurzaam gebruik van de ondergrond. Dat is belangrijk bij gebiedsbeheer en politieke besluitvorming.

Ondergrondse opslag van energie en broeikasgassen

Nederland loopt voorop in onderzoek naar het veilig ondergronds opslaan van gassen, om zo de decarbonisatie van ons energiesysteem mogelijk te maken. Het broeikasgas koolstofdioxide zelf is geschikt voor ondergrondse opslag in leeg-geproduceerde gasvelden en zoutcavernes. Energie uit wind en de zon is vast te leggen in gassen als waterstof of perslucht, om vervolgens ondergronds op te slaan totdat de energie ergens in het land nodig is.

Bodemdaling en zeespiegelstijging

Een lage grondwaterstand heeft inklinking van de bodem tot gevolg en daarmee bodemdaling. In landbouwgebieden waar de grondwaterstand kunstmatig laag gehouden wordt, gaat de bodemdaling steeds verder. Het is de taak van Geologische Dienst Nederland om de snelheid van de bodemdaling te meten. Bodemdaling in Nederland wordt al geruime tijd nauwkeurig gemonitord ten opzichte van vaste ijkpunten in het landschap. Die langjarige meetgegevens gebruiken we in modellen van verwachte of extreme toekomstscenario’s. Waar de bodem het snelst daalt, stijgt de zeespiegel of grondwaterspiegel extra snel en is de kans op problemen zoals verzilting en vernatting relatief groot. Met ons onderzoek aan de ondergrond onder bijvoorbeeld dijken, genereren we de kennis die nodig is om veilig te leven.

Kennis van de ondergrond om te bouwen

Om nieuwe energiebronnen te kunnen gaan gebruiken, zijn innovatieve, veilige installaties nodig en dat vereist naast het verbreden en verdiepen van kennis ook een betere manier om die over te dragen. Direct toepasbare en in modellen verwerkbare kennis helpt om de inrichting van ons land toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld over de stevigheid van zeebodems om daarop windmolens te kunnen plaatsen en over de gesteldheid van de ondergrond rond warm water in de diepe ondergrond, om geothermieputten te kunnen slaan. Daarmee verschaffen we regionale beleidsmakers de nodige informatie en kennis om verstandige ruimtelijke keuzes te kunnen maken.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel van der Meulen voor meer informatie over ons werk aan klimaatadaptatie en klimaatmitigatie via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook