Veilige en leefbare delta

In Nederland leven we op een unieke plek: in een rivierendelta die deels onder zeeniveau ligt. Water is dan ook continu een factor van belang, die door klimaatverandering alleen maar een grotere rol gaat spelen. De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging vraagt om maatregelen langs de Nederlandse kust. Geologische Dienst Nederland heeft inzicht in de kansen die de bodem en de ondergrond bieden om onze leefomgeving ook op de lange termijn veilig en leefbaar te houden. 

Getijdegebied Zeeland

Omgaan met klimaatverandering

De ondergrond herbergt een deel van de oplossingen waarmee we in Nederland klimaatverandering kunnen tegengaan, of ons kunnen aanpassen aan de gevolgen ervan.

lees meer
Sfeerfoto sillouetten van mensen wandelend over het Nederlandse strand.

Noordzee

Het gebruik van de Noordzee neemt toe: naast scheepvaart en visserij komen er ook steeds meer grote windmolenparken en bijbehorende kabeltracé’s. Delen van het gebied zijn in gebruik als militair oefenterrein of natuurreservaat, en voor olie- en gasexploitatie of zandwinning. Kennis over de Noordzeebodem wordt dan ook steeds belangrijker. Om zoveel mogelijk te weten te komen over de ondergrond van de Noordzee zet de Geologische Dienst Nederland nieuwe technieken in die meer kennis halen uit bestaande gegevens.

lees meer
Meetapparatuur voor een grondwatermeting bij een grondwaterwinning tijdens veldwerk.

Grondwater

De samenstelling van de ondergrond is van grote invloed op de standen en kwaliteit van grondwater. Geologische Dienst Nederland is hét instituut waar geologische informatie en vraagstukken over grondwater bij elkaar komen. Zo bieden we kennis voor gebruik van ons landoppervlak, duurzame drinkwatervoorziening en de inzet van hernieuwbare energie en andere toepassingen.

lees meer