Organisatie

Bij de Geologische Dienst Nederland werken in totaal zo’n 285 medewerkers, verdeeld over vier afdelingen. Dagelijks zijn zij bezig om fundamentele en toegepaste kennis over de ondergrond in te zetten voor de maatschappij.

Onze mensen en afdelingen

Onze medewerkers ontwikkelen toegepaste kennis, technologie en informatieproducten, waarmee wij beleidsmakers en bedrijfsleven ondersteunen en overheden adviseren over het gebruik van de ondergrond. Bij ons werken geologen, fysisch geografen, ingenieurs en, vanwege onze expertise in databeheer, relatief veel geo-data scientists en ICT-ers. 

Drie hoofdtaken

Als kennispartner van de Nederlandse overheid heeft GDN drie hoofdtaken: we vergaren, beheren en ontsluiten informatie over de ondergrond (informatietaak), we adviseren overheden over het gebruik van de ondergrond (adviestaak), en we ontwikkelen toegepaste kennis over de ondergrond en aan de ondergrond gerelateerde technologie (onderzoekstaak). Deze taken zijn vastgelegd in de ‘Overeenkomst Geologische Dienst Nederland’ tussen de Staat der Nederlanden en TNO.

• Informatietaak

In het kader van onze wettelijke taken binnen de Mijnbouwwet en de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) neemt GDN allerlei soorten (onderzoeks-)gegevens over de ondergrond in. We beheren deze gegevens en ontsluiten ze via portals zoals het BROloket, het DINOloket en NLOG. Ook maken en ontsluiten we digitale modellen van de ondergrond voor verschillende toepassingen, die we via dezelfde kanalen ontsluiten. De afdelingen GeoData & IT en Geomodellering voeren de informatietaak uit.

• Adviestaak

We adviseren het Ministerie van Economische Zaken over de exploratie en productie van delfstoffen en aardwarmte en over de opslag van stoffen in de ondergrond, en we maken ramingen en prognoses van delfstoffenreserves, in het kader van de Mijnbouwwet. Steeds vaker adviseren we ook decentrale overheden en andere ministeries. Over mijnbouw-gerelateerde zaken maar ook over andere onderwerpen, zoals bodemdaling en droogte. De uitvoering van onze adviestaak ligt bij de Adviesgroep Economische Zaken, met ondersteuning vanuit de andere groepen.

• Onderzoekstaak

We doen toegepast aardwetenschappelijk onderzoek, onder meer aan geo-energie, grondstoffen, de energietransitie, bodemdaling en grondwater. Het zijn de afdelingen Applied Geosciences en Geomodellering, en in toenemende mate ook door GeoData & IT, die de onderzoekstaak uitvoeren.

Onderdeel van TNO

GDN is onderdeel van TNO, waar wij zijn ondergebracht in de Unit Energy & Materials Transition. Binnen zowel deze Unit als de rest van TNO kunnen we snel en gemakkelijk de connectie maken met andere kennisdomeinen, bijvoorbeeld kennis over duurzame energiebronnen, over beleid voor de energietransitie, over gebouwen en infrastructuur, of hoogwaardige ICT kennis. Via onderstaande blauwe knop kun je meer lezen over het aandachtsgebied energietransitie op de website van TNO.

Wil je meer weten over onze organisatie?

Neem contact op met Paul Bogaard, Secretaris van de GDN via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Geologisch model bovenste 50 meter van Brabant en Limburg

Geomodelling

De expertisegroep Geomodelling van Geologische Dienst Nederland heeft diverse modellen ontwikkeld van de Nederlandse ondergrond.

Werknemers van de Geologische Dienst Nederland tijdens het werken aan een geologisch computermodel over opslag.

Adviesgroep Economische Zaken

Onze Adviesgroep Economische Zaken (AGE) ondersteunt de overheid om veilig en verantwoord gebruik te maken van de diepe ondergrond, op meer dan 500 meter diepte.

CO2 Afvanginstallatie Haagse Aardwarmte Leyweg.

Applied Geosciences

Binnen de expertisegroep Applied Geosciences (AGS) doen we onderzoek aan geo-energie, in het kader van de energietransitie en klimaatverandering.

Nederlands landschap

Geo Data & IT

De expertisegroep Geo Data & IT zorgt dat omvangrijke datasets met uiteenlopende gegevens over de ondergrond digitaal toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld planontwikkeling, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek.