Geologische Dienst Nederland Internationaal

De Geologische Dienst Nederland (GDN) is ook buiten Nederland actief. Hiermee vergroten we onze impact en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de ondergrond. De GDN werkt regionaal, Europees en in landen buiten Europa samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Omdat de GDN onderdeel uitmaakt van TNO, Nederlands grootste toegepaste onderzoeksinstituut, kunnen we gemakkelijk gebruik maken van de expertise van collega’s op kennisdomeinen zoals bijvoorbeeld energietransitie, circulariteit of gebouwen en infrastructuur en daarmee onze toegevoegde waarde vergroten.

International samenwerking en versterking

Regionaal co-creëert de GDN oplossingen in samenwerking met onze buurlanden omdat de ondergrond nu eenmaal niet stopt bij onze landgrenzen.

Europees ontwikkelt en wisselt de GDN kennis uit en zijn we actief in de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid in relatie tot de ondergrond. Zo werkt de GDN veel samen met Europese zusterorganisaties onder meer via EuroGeoSurvey; de organisatie die 37 nationale Europese geologisch diensten vertegenwoordigd in Europa. Tevens is de GDN actief in Europese onderzoeks- en innovatieprojecten en ondersteunen we het bedrijfsleven.

Buiten Europa ondersteunen we bedrijven door nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. Ook werken we internationaal samen met overheden en kennisorganisaties om kennis en vaardigheden voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in ander landen te versterken. De GDN heeft een lange internationale traditie en is actief in diverse lage- en middeninkomenslanden.

Internationaal Partner op vier thema’s

De GDN draagt als kennispartner bij aan de mondiale agenda’s op de thema’s:

  • Energietransitie: aardwarmte, energie en CO2 opslag en systeemintegratie
  • Kritieke grondstoffen: informatie & inzicht, waardeketen en milieuaspecten
  • Bestendigheid: bodemdaling, grondwater, veilige en leefbare delta
  • Digitale Maatschappij: datamanagement, kartering, geo-modellering en artificial intelligence (AI)

Centrale elementen in deze internationale samenwerking zijn het versterken van goed bestuur, capaciteiten en zelfredzaamheid van landen en organisaties om het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen.

Voorbeelden internationale samenwerkingen

Hoewel de GDN actief is op verschillende continenten heeft het Afrikaanse continent onze bijzonder aandacht.

PanAfrican support to Geological Science & Technology (PanAfGeo)

In PanAfGeo werkt de GDN samen met 11 andere Europese Geologische Diensten aan de overdracht van kennis tussen Europese en Afrikaanse geologische diensten en institutionele versterking van Afrikaanse nationale instanties die belast zijn met geologie en mijnbouw. De GDN is verantwoordelijk voor het werkpakket governance. Hierin pakt het vraagstukken op van directies van Afrikaanse Geologische Diensten in samenwerking met diverse Europese, Afrikaanse met Internationale instanties.

Mozambique – Grip op je eigen ondergrond  

Met hulp van de Nederlandse Ambassade in Maputo heeft de GDN een project opgezet met nationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de Mozambikaanse ondergrond. De GDN werkt met deze organisaties aan het versterken van inzicht en kennis over hun eigen ondergrond. Door een verbeterde kennispositie kunnen zij zich bijvoorbeeld beter opstellen richting commerciële partijen die actief willen zijn in de Mozambikaanse ondergrond die rijk is grondstoffen en met name gas.

In het blog Mozambique: een arm land rijk aan gas lees je meer over de ervaringen van één van onze GDN experts.

Geothermal Atlas of Africa  

Het project Geothermal Atlas of Africa is onderdeel van de Long-term Joint Research and Innovation Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE) tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. De GDN werkt met Afrikaanse en Europese kennispartijen aan het in kaart brengen van aardwarmte bronnen voor de ontwikkeling van de Afrikaanse elektriciteitsproductie en voor toepassingen op het gebied van watergebruik. Hierdoor hebben wetenschappers, projectontwikkelaars, beleidsmakers en investeerders gemakkelijk toegang tot relevante informatie over aardwarmte bronnen.

Energietransitie in Afrika

GDN werkt in nauwe samenwerking met TNO energietransitie collega’s aan energietransitie-vraagstukken in diverse Afrikaanse landen. Dit omhelst kennisontwikkeling en -deling met lokale kennisinstituten of samenwerking met Nederlandse overheid op onderwerpen zoals transitie naar duurzame energie en waterstof in landen als Algerije, Zuid-Afrika, Angola en Nigeria.  

Renewable Energy Training Centre Indonesia & Veilige en leefbare Mekong Delta

Ook buiten het Afrikaanse continent is de GDN actief bijvoorbeeld in zuidoost Azië. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een Renewable Energy Training Centre in Indonesië of het visualiseren van grondwaterreserves en bodemdaling in de Vietnam Mekong Delta ter ondersteuning van bewustwording en beleidsvorming bij het project Think-or-Sink.

Meer weten?

Wil je meer weten over internationale samenwerkingen? Neem contact op met Jasper Donker via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.