Adviesgroep Economische Zaken

Onze Adviesgroep Economische Zaken (AGE) ondersteunt de overheid om veilig en verantwoord gebruik te maken van de diepe ondergrond, op meer dan 500 meter diepte. We helpen beleidsmakers om de energietransitie mogelijk te maken met bijvoorbeeld geothermie en ondergrondse gasopslag. Daarnaast stellen we publieke informatie over deze activiteiten beschikbaar aan de samenleving.

Vaste adviesrol

Op basis van wetenschappelijke kennis en informatie over de ondergrond adviseert AGE het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bij het uitvoeren van de Mijnbouwwet, over de energietransitie en het duurzaam gebruik van de diepe ondergrond. We verzamelen daarvoor gegevens bij de operators over hun (geplande) on- en offshore activiteiten aan Nederlandse olie- en gasvelden, zoutcavernes en geothermieputten. We ontvangen en beheren de data uit hun onderzoeken, zoals seismiek en boringen, en wij controleren de kwaliteit van die informatie.

Ook ondersteunen we decentrale overheden door kennis te delen over en inzicht te geven in het duurzaam gebruik van de diepe ondergrond. AGE werkt alleen voor de overheid (en niet voor de industrie). Verder volgen we nieuwe activiteiten van de olie-, gas-, en geothermie-sector en de ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken en op het gebied van wet- en regelgeving.

Ondergrondse opslag

Wij adviseren het ministerie van EZK  bij het verlenen van vergunningen voor de opslag van stoffen in de ondergrond. Enkele grote pilotprojecten zijn gaande over CO2-opslag. Ook ondergrondse energieopslag kan de energietransitie helpen. Zo doet AGE onderzoek naar de potentiële bijdrage van ondergrondse waterstofopslag. Waterstof wordt gezien als een energiedrager die geschikt is voor het opslaan van duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind.

Aardwarmte

Aardwarmte – geothermie – is een duurzame energiebron die constant energie kan leveren. Om geothermie veilig in te kunnen zetten, is het noodzakelijk om het gebruik ervan af te stemmen met andere activiteiten in de ondergrond. Adviesgroep Economische Zaken adviseert het ministerie van EZK bij de vergunningverlening voor geothermie. Samen met EZK, SodM en decentrale overheden stimuleren we kennisuitwisseling, door regionale en lokale stakeholders in contact te brengen met kennisinstellingen en met elkaar.

Kennisontwikkeling en vrij beschikbare gegevens

Openbare rapporten, actuele informatie en data publiceren wij op NLOG, de website die TNO Geologische Dienst Nederland beheert op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo dragen we bij aan de kennisontwikkeling die nodig is om het gebruik van de ondergrond voor de huidige en toekomstige energievoorziening van Nederland te stimuleren. Ook lichten wij de informatie toe aan burgers tijdens regionale informatiebijeenkomsten.

Meer over onze experts

Onze onderzoekers hebben gedegen kennis van aardlagen en structuren in de (diepe) ondergrond van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van modellen die het ‘gedrag’ voorspellen van de ondergrond en het risico op geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is de modelketen Groningen en de SDRA; AGE heeft het model samen met collega’s van AGS (Apllied Geosciences) en de unit Bouw opgezet en voert daarmee ook jaarlijks de seismische dreigings- en risicoanalyses uit. Onze experts hebben een wetenschappelijke achtergrond in de (petroleum)geologie, natuurkunde, geofysica of milieuwetenschappen. 

Opdrachtgevers

Naast onze wettelijke taak voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken wij ook voor andere stakeholders in het publieke domein, zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Energiebeheer Nederland (EBN). Wij ondersteunen decentrale overheden door kennis te delen en inzicht te geven over het duurzaam gebruik van de diepe ondergrond. AGE werkt niet voor de industrie.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Research Manager Ronald van Steveninck via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Een kijkje achter de schermen bij Adviesgroep Economische Zaken