In het kort

Wanneer?

september 2023

Wil je meer informatie?

Ronald Vernes

Ronald Vernes,

programmamanager decentrale overheden

Bel

+31 88 866 47 80

Mail

ronald.vernes@tno.nl

(Hydro)geologisch 3D model de Voorkempen

Het project H3O-De Voorkempen is één van de projecten onder het H3O-programma. De naam van het project is ontleend aan het Belgische gebied de Voorkempen. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België), en het in kaart brengen van de (hydro)geologie van de ondergrond van die grensstreek. Het modelgebied van H3O-De Voorkempen sluit langs de oostzijde aan op het modelgebied van het project H3O-De Kempen, dat in 2018 is afgerond.

Resultaten

In samenwerking met Nederlandse en Belgische partners is ook binnen dit H3O-project een driedimensionaal (hydro)geologisch ondergrondmodel van betreffend grensgebied opgesteld. Het 3D model H3O-De Voorkempen toont het klastische deel van het Kenozoïcum (het geologische tijdperk tussen 66 miljoen jaar geleden en het heden): gesteentelagen uit het quartaire, neogene en paleogene tijdperk. Nieuw binnen dit project is dat eerder gedefinieerde eenheden voor het eerst op regionale schaal geïnterpreteerd en gemodelleerd zijn.

In een aantal opzichten wijkt het project af van de reeds gerealiseerde H3O-projecten. Samenwerkingspartners kozen bewust voor een nieuwe werkwijze en projectaanpak, om te kunnen bepalen of (en in hoeverre) een toekomstgerichte, duurzame afstemming van de landelijke referentiemodellen uitvoerbaar is.

Nieuwe werkwijze en projectaanpak

Bij de interpretatie van de gegevens en bij de modellering zijn landseigen (hydro)geologische indelingen aangehouden. Bovendien is per deelgebied de ondiepe modellering uitgevoerd, waarbij de bestaande methodes van projectpartners VITO en GDN zijn gehanteerd. Deze unieke combinatie van methodieken (boordata en seismische data) en gegevens die per land in detail en interpretatie verschillen, heeft geresulteerd in één (hydro)geologisch 3D model dat aan zowel Nederlandse als Belgische eisen voldoet. Dit is mede te danken aan de samenwerking en goed overleg met alle partners.

Afronding project H3O-De Voorkempen

Project H3O-De Voorkempen is 17 februari 2020 gestart en september 2023 afgerond met een webinar op 28 september en een excursie in de grensstreek op 29 september. De resultaten zijn tijdens het webinar “H3O-De Voorkempen: nieuwe inzichten en toepassingen van interregionale ondergrondmodellen” gepresenteerd en digitaal beschikbaar via DINOloket. Hiermee is het vijfde project binnen het H3O programma succesvol afgerond.

Onderstaande figuren tonen de modelresultaten van het project. Links is het (hydro)geologisch 3D model van H3O-De Voorkempen afgebeeld en rechts een compositie met dwarsdoorsneden (fence diagram) door het (hydro)geologisch 3D model.

Modelgebied project H30-De Voorkempen

Samenwerkingspartners

In het project H3O-De Voorkempen werkt de Geologische Dienst Nederland samen met:

Nederland:

België:

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het H3O-project De Voorkempen? Neem contact op met Ronald Vernes via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook