Heb je een vraag?

laptop met mannen handen werkend in een notitieboekje

Onze Servicedesk,

helpt je graag verder.

Bel

088 – 866 43 00

Mail

support@geologischedienst.nl

GeoTOP uitgebreid met zuidwestelijke Flevopolder

Het model GeoTOP is uitgebreid met Almere en het omringende water. Sinds 12 oktober 2023 is deze nieuwe versie van GeoTOP beschikbaar.

De uitbreiding van GeoTOP omvat de zuidwestelijke Flevopolder. Het gaat om Almere en het gebied daar omheen, dus ook de omringende wateren. Ook het gebied waar nieuwbouw is gepland, waaronder Almere Pampus en Eemvallei Stad, en het tracé van de mogelijke vaste oeververbinding tussen Almere Pampus en IJburg, zijn meegenomen. Dit alles bij elkaar maakt de nieuwste versie van GeoTOP extra waardevol.

Ondergrond Almere in beeld

Voor het Masterplan Ondergrond van de gemeente Almere zijn water en bodem sturend. GeoTOP vervult daarbij een belangrijke rol. Dankzij onder meer de ondergrondinformatie van GeoTOP kan rekening gehouden worden met de bodemdaling, de waterhuishouding en het is daarmee mogelijk om geschikte locaties te vinden voor het winnen of opslaan van bodemwarmte.

Gegevens van toen én nu

Bijzonder aan deze uitbreiding van GeoTOP is dat de datadichtheid in het bereik van de handboringen zeer hoog is vergeleken met andere GeoTOP-gebieden. We hebben volop gebruik kunnen maken van zowel historische informatie als de meest actuele gegevens. Een mooi voorbeeld hiervan is de set van circa 5.500 historische handboringen uit het archief van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Deze boringen zijn gezet in de eerste periode na de inpoldering (1968). Omdat het maaiveld inmiddels 1 tot 1,5 meter lager ligt, zijn die gegevens gecorrigeerd voor de opgetreden bodemdaling.

Kleine overlap Noord-Holland en Rivierengebied

In de nieuwste GeoTOP versie zijn de modelgebieden Noord-Holland en het Rivierengebied een stukje kleiner geworden. De reden is dat het nieuwe modelgebied van Almere overlap heeft met de modelgebieden Noord-Holland en Rivierengebied. Op die manier wordt de meest actuele informatie in GeoTOP getoond. De overige modelgebieden die al in de vorige versie (GeoTOP v1.5) aanwezig waren zijn niet gewijzigd.

GeoTOP Almere stratigrafie met labels

Over GeoTOP

GeoTOP is een 3D-model van de ondiepe ondergrond, waarbij we de ondergrond van Nederland tot maximaal 50 meter onder NAP hebben opgedeeld in blokken van 100 x 100 x 0,5 meter. Elk blok geeft vervolgens informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen). Op basis van honderdduizenden boorbeschrijvingen is voor elk blokje een inschatting gemaakt van de samenstelling en kenmerken van de ondergrond.

Sinds 2020 is het model GeoTOP opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond. Dat betekent onder meer dat bestuursorganen verplicht zijn om het model te gebruiken bij ruimtelijke vraagstukken.

Op naar een landsdekkend GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland is in 2023 gestart met het modelleren van de nog ontbrekende delen van GeoTOP, te weten de ondiepe ondergrond van het IJsselmeergebied, Drenthe en Oost-Nederland (ook wel modelgebied ‘Oost-Nederland’). We verwachten dat we dit grote modelgebied in 2026 opleveren. Als sluitstuk volgt in de jaren daarna Zuid-Limburg waarmee GeoTOP landsdekkend wordt.

Meer weten?

Bekijk of download het BRO-model GeoTOP (versie 1.6) met het vernieuwde modelgebied Almere op BROloket of DINOloket. Het is ook mogelijk om het model daar te downloaden en bijvoorbeeld te gebruiken in eigen GIS software. Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.

Zie ook