Mijnbouw en energietransitie

De Geologische Dienst Nederland ondersteunt de overheid bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid voor delfstoffen en de energievoorziening in ons land. We geven gevraagd én ongevraagd advies over het gebruik van de diepe ondergrond en de gevolgen daarvan.

Kennisontwikkeling voor mijnbouw versnellen

Onze experts van de Adviesgroep Economische Zaken zijn dagelijks bezig met het nationale mijnbouwportfolio en alles wat daaromheen speelt. Daardoor hebben we goed in beeld welke kennis nodig is. Bovendien zien we het als onze verantwoordelijkheid om het kennisveld te informeren en zo de kennisontwikkeling te versnellen. Een voorbeeld daarvan is de Onderzoeksagenda Mijnbouweffecten van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. Zelf maken we voor onze adviezen dikwijls gebruik van kennis, die (deels) elders ontwikkeld is.

Transitie naar duurzaam energiesysteem

Bij de Geologische Dienst Nederland werken we aan manieren om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te kunnen versnellen. Van belang daarbij zijn afnemende gaswinning, gegevensoverdracht door vertrekkende bedrijven voor hergebruik en nazorg, aardwarmtewinning, grootschalige energieopslag, de infrastructuur op de Noordzee en CO2-opslag. Ook kijken we naar wat zo’n duurzaam systeem betekent voor het brede handelingsperspectief, van kansen voor sectoren via impact op andere maatschappelijke uitdagingen tot factoren die een rol spelen bij risicoperceptie en acceptatie van (wetenschappelijke) feiten.

Toegankelijke mijnbouwgegevens

Geologische Dienst Nederland verzamelt, beheert en ontsluit de gegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de Mijnbouwwet. Deze zijn publiek toegankelijk via NLOG tenzij ze als bedrijfsvertrouwelijk zijn aangemerkt. Het onvoorspelbare verloop van de energietransitie stelt over de hele linie extra eisen aan de beschikbaarheid van gegevens en aan onze omgang daarmee.

Informatievoorziening voor professionele gebruikers

De Adviesgroep Economische Zaken ontsluit informatie over het gebruik van de diepe ondergrond via het portaal NLOG. We rapporteren de nationale reserves, verzorgen themapublicaties, publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en daarbuiten. Op verzoek voorzien we de decentrale overheden van informatie over vergunningsverlening, nazorg en de energietransitie. En wie wil, kan de regionale 3D-modellen van Nederland gebruiken.

Naar een publiek modelinstrumentarium

Ieder bedrijf bepaalt zelf welke onderzoeksmethoden het gebruikt om te onderbouwen, dat de bedrijfsactiviteiten aan de wettelijke eisen voldoen. Daarom vraagt de samenleving om een onafhankelijke onderbouwing op grond van gezaghebbende methoden, die zijn getoetst door internationale experts. Dat maakt het gebruik ervan weer aantrekkelijk voor bedrijven. Tegen deze achtergrond ontwikkelt de Adviesgroep Economische Zaken onder meer een instrumentarium voor de gasbevingen in Groningen. Daarin zijn ook losse, door onze kennispartners ontwikkelde kennismodules opgenomen.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Ronald van Steveninck via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.