Databeheer voor de Mijnbouwwet

De Geologische Dienst Nederland vervult de wettelijke taak om binnen de Mijnbouwwet data in te nemen van de diepe ondergrond van het Nederlandse vasteland en het Nederlands deel van het Continentale Plat. Tevens zijn wij verantwoordelijk om de kwaliteit van deze data te controleren, op te slaan en te beheren, waarna de data, na een confidentialiteitsperiode, wordt vrijgegeven voor publiek gebruik. Binnen de confidentialiteitsperiode zijn de data te gebruiken voor adviezen aan de overheid. Zodra de data publiek worden, zijn ze beschikbaar voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek, monitoring en exploratie in kader van onder meer de energietransitie.

In opdracht van het ministerie van EZK

De opdrachtgever is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Mijnbouwwet verplicht iedereen die werkzaamheden uitvoert in de Nederlandse ondergrond, in het kader van verkenning, exploratie, productie of opslag, om binnen een vastgesteld termijn een kopie van de verzamelde gegevens te verstrekken aan de Geologische Dienst Nederland. Met de diepe ondergrond worden dieptes groter dan 100 m bedoeld voor delfstoffen, dan wel dieper dan 500 m voor andere geo-energiebronnen.

Kwaliteitscontrole en beheer

Onder deze Mijnbouwwetverplichting vallen bijvoorbeeld ruwe en herwerkte geofysische data zoals 2D- en 3D-seismiek, productiecijfers, boorrapporten, boorgatmetingen, vergunningen en winningsplannen. Maar ook boorgruis en kernmateriaal, welke wij opslaan in het kernhuis van de Geologische Dienst. We voeren een kwaliteitscontrole uit op de data die we digitaal aangeleverd krijgen. We beoordelen of de aangeleverde gegevens volledig zijn, logisch, in het juiste formaat en met correcte eenheden. Zo nodig verwerven we de – verplichte – informatie pro-actief of vragen we om verduidelijking. 

Data ontsluiten voor gebruikers

Wanneer de confidentialiteitstermijn van deze dataset verstreken is, publiceren wij de gegevens op het portaal NLOG. Onder meer regionale overheden, waterschappen, olie- en gasbedrijven, energiemaatschappijen, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen maken gebruik van de data die wij beschikbaar stellen. De data zijn de basis voor hun toegepast onderzoek, modellen, adviezen alsook voor monitoring. Daarnaast is de informatie beschikbaar voor journalisten, burger(bewegingen), milieupartijen en andere stakeholders. 

GDN ziet het als haar taak  om de steeds groter wordende hoeveelheid aan ruwe, maar ook bewerkte gegevens en informatie beter en flexibeler te ontsluiten. Hierbij willen we een zo breed mogelijk publiek kunnen bereiken en informeren maar kijken we ook hoe we informatie kunnen bundelen voor specifieke doelgroepen. In verschillende projecten voor data-management en geo-informatie service werken we hieraan. Waar mogelijk integreren we nieuwe ontwikkelingen en oplossingen in data science en open source platformen.

Wil je meer informatie? Neem contact op met onze Servicedesk via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.