Basisregistratie Ondergrond

Het is een steeds grotere uitdaging om Nederland in te richten – niet alleen boven, maar ook ónder de grond. De Nederlandse overheid heeft daarom in 2018 het gebruik en aanleveren van ondergrondgegevens wettelijk vastgelegd in de Wet Basisregistratie ondergrond. Dit is uniek in de wereld en biedt kansen voor bedrijven en overheden.

Centrale, landelijke registratie van publieke ondergrondgegevens

Grote opgaven als de energietransitie, omgaan met klimaatverandering, de woonopgave en economische groei hebben enorme impact op de directe leefomgeving. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is opgezet om een doelmatig gebruik van de beschikbare informatie van de ondergrond voor bestuursorganen te bevorderen. De wet verplicht de opslag in een centrale, landelijke registratie van alle publieke ondergrondgegevens die bestuursorganen inwinnen of hebben ingewonnen in Nederland en het Nederlandse deel van het continentale plat. Wettelijke standaarden beschrijven welke gegevens stakeholders moeten aanleveren. Bijzonder aan de registratie is dat hierin ook interpretaties van de feitelijke informatie zijn opgenomen: landsdekkende ondergrondmodellen die voor heel Nederland de opbouw en de samenstelling beschrijven van de ondergrond vanuit de geologie, de geohydrologie en de bodemkunde.

Ook het gebruik is wettelijk verplicht

Bestuursorganen hebben niet alleen de plicht om gegevens van de ondergrond aan te leveren, maar ook om alle gegevens en modellen die in de registratie voorhanden zijn te gebruiken bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken. Omdat de gegevens in de BRO authentiek zijn, kunnen bestuursorganen er bij het gebruik van de gegevens van uitgaan dat ze juist zijn. Mocht er toch gerede twijfel bestaan over de juistheid van de gegevens, dan moet het bestuursorgaan dat de gegevens heeft aangeleverd dat onderzoeken en indien nodig de data corrigeren.

Uniek in Europa en de wereld

De BRO is uniek in Europa en in de wereld. In 2017 startte het opstellen van (uitwissel)standaarden die met het werkveld zijn afgestemd en het inrichten van de informatieketen die de uitwisseling ondersteunt van deze gegevens tussen systemen (‘machine to machine’) en het gebruik van de gegevens door mensen (‘people to machine’). De Geologische Dienst Nederland heeft het systeem inmiddels gerealiseerd en is vanaf 2022 als beheerder verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de BRO. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in de Wet Bro aangewezen als registratiehouder. In 2022 is BRO Fase 2 gestart. De Basisregistratie Ondergrond wordt de komende jaren verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond.

Wil je meer informatie? Neem contact op met onze Servicedesk via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.