Wil je meer informatie?

Rob van der Krogt

Rob van der Krogt,

Projectmanager

Mail

rob.vanderkrogt@tno.nl

BRO 3D: straks klaar voor gebruik

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de Basisregistratie
Ondergrond (BRO), aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en
-modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande
technologie handig ontsloten via open dataplatforms en API’s, zodat gebruikers deze
rechtstreeks in hun GIS-systemen kunnen gebruiken.

De Basisregistratie Ondergrond bevat een rijke set aan data en modellen over de ondergrond.
Deze vormen het fundament voor datagedreven werken aan de ruimtelijke ordening (water en
bodem sturend!) en het beheer van onze leefomgeving. Om goed afgewogen beslissingen te
kunnen nemen over opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw, is het
essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Dat kan alleen goed in
3D. Nu is het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat
willen we makkelijker maken.

BRO 3D services met lijnen
BRO 3D services

3D-voorziening voor geodata

Dit BRO-project wordt mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat
werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is.
Het programma stelt hiervoor gelden ter beschikking aan projecten die dit doel dienen. Eenvoudig
kunnen gebruiken van geo-data uit basisregistraties in 3D is zo’n project. Daarom werken
Kadaster en TNO/BRO samen aan 3D-voorzieningen voor geodata. Hiermee willen we het werken
met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger maken.

3D webservices

Tot nu moeten gebruikers van ondergronddata en BRO-modellen deze zelf downloaden en
bewerken om deze in geografische software toe te passen. Door data en modellen te ontsluiten als
3D webservices via een API-interface zijn deze rechtstreeks te gebruiken in een aantal standaard
3D-viewers (ArcGIS en CesiumJS versie 1.99) en game engines (als Unity en Unreal via SDK’s).
Hiervoor worden open OGC-standaarden gebruikt.

Concreet betekent dit dat vanaf medio 2023 de modellen GeoTOP, REGIS II, en datasets van
grondwatermonitoringputten en de grondwaterstanden en sonderingen rechtstreeks in software te
gebruiken zijn. In juni organiseren we een webinar waarin de nieuwe webomgeving uitgelegd
wordt en waar deze webservices en de beschrijvingen daarvan te vinden zijn. Ook zorgen we
ervoor dat iedereen die dat wil, ermee kan werken.

Workshops voor verdere wensen

Voor de eerdergenoemde data en modellen worden, voor zover mogelijk landsdekkend, 3D
webservices ontwikkeld. In juni organiseren we vervolgens 2 werksessies met gebruikers uit de
bouw-, water- en infrasector om verdere wensen te inventariseren. Het gaat dan om de manier
waarop data wordt aangeboden, zoals kant en klare uitsneden van specifieke gebieden of
kunstwerken. Maar ook functionele wensen kunnen aan bod komen voor het gebruik van data en
modellen. Denk aan downloaden of het kunnen combineren met eigen data over bijvoorbeeld
gebouwen.

Later dit jaar start een technische doorontwikkeling van de 3D services. Dan zal aanvullende
functionaliteit worden ontwikkeld voor nieuwe registratieobjecten, zoals het BRO-model DGM en
boringen van bodem- en grondonderzoek.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Houd de BRO-website en BRO-nieuwsbrieven in de
gaten. En bekijk hieronder het filmpje over de BRO 3D services.

Zie ook