Wil je meer informatie?

Ronald Vernes

Ronald Vernes,

programmamanager decentrale overheden

Bel

+31 88 866 47 80

Mail

ronald.vernes@tno.nl

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio’s aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.

Kennis helpt decentrale overheden keuzes maken 

De laatste jaren zijn energietransitie en mijnbouw, beleidsonderwerpen die voor een deel overgedragen zijn van de centrale overheid naar decentrale overheden. Regio’s geven daardoor aan meer ondergrond-informatie nodig te hebben. Zo hebben zij steeds meer vragen tijdens het opstellen van mijnbouwbeleid en het adviseren op mijnbouwvergunningen. Ook bij het ontwerpen van hun regionale energie strategie (RES) en Transitievisie Warmte spelen vragen over aardwarmte (geothermie) en opslag van warmte of waterstof.

Nieuwe vorm van informatievoorziening

De GDN werkt aan een nieuwe vorm van informatievoorziening die meer vraaggestuurd gegevens en kennis aan biedt. Dit doen we met:

  • Het ontwikkelen van informatieproducten op maat op basis van de openbare data die GDN in huis heeft. Beleidsmedewerkers kunnen die gebruiken tijdens gesprekken over ondergrondvraagstukken.
  • Kennistransfer (vraaggestuurd) ter ondersteuning bij onderwerpen die in de regio prioriteit hebben.
  • Het starten en uitbouwen van een bestuurlijk en ambtelijk kennisnetwerk. 

Hierbij werken we altijd zo veel mogelijk samen met decentrale overheden en zorgen dat producten aansluiten bij de maatschappelijke vraag van de regio. Bij deze samenwerking is daarom de eerste stap om uit te zoeken wat de essentie is van het lokale of regionale vraagstuk. De GDN helpt bij het formuleren van deze vraag. Zodra de vraag helder is, inventariseren en selecteren we de beschikbare kennis en gegevens. Meestal is er al veel kennis en informatie beschikbaar waardoor nieuw onderzoek niet nodig is.

Informatiebronnen op maat

Samen met een gemeente of provincie ontwikkelen we informatiebronnen op maat, gericht op uitdagingen van de gemeente of regio, zoals woningbouw, energietransitie, Omgevingswet, water en klimaat.

 Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Begeleiding van gemeente Almere in de initiële vraagstelling die nodig was voor het opzetten van een database waarin alle gegevens worden verzameld die zijn gerelateerd aan zetting van de bodem. 
  • Het samenbrengen en visualiseren van data tot 300 meter diepte voor de gemeente Emmen. Deze visualisatie gaf inzicht in de mogelijkheid om tuinbouwkaswater in de (on)diepe ondergrond te injecteren. 

Vraaggestuurde kennisoverdracht

Vaak zoekt een gemeente of provincie naar toegankelijke kennis voor het beantwoorden van vragen die een burger of bestuurder heeft. Hiervoor organiseren we (inhoudelijke) kennissessies samen met een regio en werken we mee aan informatiebijeenkomsten voor burgers. 

Kennisnetwerk decentrale overheden

Gemeenten en provincies geven aan baat te hebben bij een kennisnetwerk om kennis en informatie met elkaar te kunnen delen. Daarom helpt de GDN bij de opbouw van een kennisnetwerk. 

Heb je een vraag waarin de ondergrond een rol speelt voor jouw regio? Neem gerust contact op met Ronald Vernes via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook